Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE NÁKUP V E-SHOPE

(Neoddeliteľná súčasť kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim)

Článok I.

Základné ustanovenia obchodných podmienok

1.1 Predávajúci je prevádzkovateľom internetového obchodu photoholicsbackdrops.com ako podnikateľ (ďalej len „e-shop“). E-shop ponúka na predaj konečným zákazníkom špecifický tovar reprezentujúci zberateľské a úžitkové predmety (ďalej len „tovar“ alebo „predmet nákupu“). Predávajúci je podnikateľ zapísaný v živnostenskom registri príslušného matričného úradu, ktorý podnikateľskú činnosť vykonáva vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť.

1.2 Kontaktné údaje predávajúceho:

e-mailom: info@photoholicsbackdrops.com

Telefónne číslo: +421915410377

DIČ (DIČ):

Korešpondenčná adresa:

Dana Halászová
Želiarsky svah 10 / 94301 Štúrovo

IBAN:

BIC (SWIFT):

1.3 Dozorný orgán:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj (SOI)

Dozorné oddelenie

Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Slovenská republika

Telefón: 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

Fax 02/58 27 21 70

1.4 Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v e-shope photoholicsbackdrops.com (ďalej len „VOP“ sa vzťahujú na všetky objednávky/ponuky/návrhy/jednotlivé kúpne zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim s kupujúcim ako konečným zákazníkom e-shopu.

1.5 Aktuálne VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej jednotlivej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji/nákupe tovaru v e-shope  Ak VOP obsahujú ustanovenia odlišné od individuálnej kúpnej zmluvy, majú prednosť ustanovenia individuálnej kúpnej zmluvy. nad VOP. Odlišné alebo dodatočné podmienky jednotlivej kúpnej zmluvy sú platné, ak boli písomne dohodnuté.

1.6 Každá kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim ohľadom tovaru je uzatvorená podľa slovenského práva a všetky právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa riadia slovenským právom.

1.7 V e-shope sú oprávnení nakupovať kupujúci – spotrebitelia ako aj ostatní kupujúci. Kupujúci/zákazník so štatútom spotrebiteľ-zákazník je fyzická osoba, ktorá ako kupujúci/zákazník pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ“). . Ostatní kupujúci/zákazníci (osoby podnikajúce na základe živnostenského alebo osobitného oprávnenia, licencií, všetky právnické osoby) nemajú právne postavenie spotrebiteľa.

1.8 Zákazníci nakupujú v e-shope ako registrovaní kupujúci alebo ako kupujúci bez registrácie. Kupujúci sa zaregistruje elektronicky prostredníctvom webovej stránky v sekcii registrácie. V prípade záujmu pre účely registrácie vyplní kupujúci požadované povinné údaje spojené so základnou registráciou. Po dokončení základnej registrácie e-shop automaticky vygeneruje kupujúcemu osobný účet, prihlasovacie meno a heslo zadá/potvrdí kupujúci. Registračné údaje kupujúceho sú následne použité pre účely vytvorenia objednávky, uzatvorenia kúpnej zmluvy a následného plnenia kúpnej zmluvy. Ak kupujúci súhlasí s informovaním o novinkách a výhodných ponukách pri registrácii kupujúcim, predávajúci je oprávnený použiť registračné údaje aj na reklamné a marketingové aktivity súvisiace s jeho činnosťou. Predávajúci odporúča prihlasovacie údaje zaregistrovať a uschovať pre prípad budúcich nákupov. V záujme každého registrovaného kupujúceho je chrániť svoje prihlasovacie údaje.

Článok II.

Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

2.1 Predávajúci má najmä tieto povinnosti:

2.1.1 dodať kupujúcemu objednaný tovar v dohodnutom množstve, kvalite a zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

2.1.2 odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnou legislatívou (návody v slovenskom jazyku, daňový doklad a pod. .).

2.2 Predávajúci má právo na úplné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

2.3 Predávajúci má právo stornovať (odvolať) objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať kupujúcemu tovar v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene uvedenej v internetovom obchode. sklad, ak sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení.

2.4 Kupujúci má najmä tieto povinnosti:

2.4.1 prevziať tovar,

2.4.2 zaplatiť predávajúcemu včas dohodnutú kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru.

2.5 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

Článok III.

Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1 Predmetom kúpnej zmluvy je prechod vlastníckeho práva k individuálne určenému predmetu kúpy z predávajúceho na kupujúceho a úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán. Predmetom kúpy je tovar vložený kupujúcim „do košíka“ uvedený v elektronickej objednávke kupujúceho. Kupujúci je oprávnený cez e-shop objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „v košíku“. Po stlačení tlačidla „do košíka“ sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka kupujúceho, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k nahliadnutiu.

3.2 K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim (bod 3.4 VOP) vo forme kupujúcim vyplneného formulára, t.j. Systém e-shopu predávajúceho vygeneruje elektronickú objednávku predávajúcemu v momente, keď kupujúci ukončí a uzavrie „objednávku s povinnosťou platby“ a potvrdí odoslanie tejto záväznej objednávky predávajúcemu. Kupujúci nie je oprávnený toto po odoslaní záväznej objednávky meniť.

3.3 Kupujúci pri vytváraní objednávky vyjadruje povinný súhlas s aktuálnym znením VOP a znením ZRP, zverejneným v sekcii pre kupujúcich na internetovej stránke e-shopu. Neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim sú VOP a reklamačný poriadok e-shopu (ďalej len „CWT“). Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z každej jednotlivej kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom objednávky v e-shope sa riadia aj ustanoveniami aktuálnych VOP a OP, ktoré sa tak stávajú neoddeliteľnou súčasťou individuálnej kúpnej zmluvy na základe vôľa strán. Ďalej VOP a CWT záväzne upravujú práva a povinnosti zmluvných strán a tým určujú príslušnú časť obsahu zmluvy. Kupujúci pri vytváraní objednávky potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil alebo mal dostatok času/možnosti prečítať/ sa vopred oboznámiť s VOP a CWT.

3.4 Po vytvorení a odoslaní záväznej objednávky kupujúcim je táto zaregistrovaná v systéme e-shopu, o čom bude kupujúci informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky/akceptácie kupujúcemu. V tomto momente je kúpna zmluva pre obe strany záväzná. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v dohodnutom čase a mieste plnenia a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy za podmienok dohodnutých v zmluve/objednávke a VOP. Kupujúci sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu a riadne a včas prevziať dohodnuté náklady a predmet kúpy v mieste plnenia.

Článok IV.

Obmedzená cena, ostatné náklady a platobné podmienky

4.1 Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho (platba vopred) alebo platbou cez PayPal. Všetky ceny uvedené na stránke predávajúceho sú konečné. Náklady na dopravu a balné, ak nejaké existujú, budú uvedené na konci objednávky.

4.2 Kúpna cena zahŕňa náklady na dopravu tovaru do miesta plnenia vo výške uvedenej v e-shope v závislosti od zvoleného spôsobu dopravy a platby objednanej kupujúcim.

4.3 Ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, dňom platby je deň pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho.

4.4 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však v čase prevzatia tovaru.

4.5 Omeškanie kupujúceho so zaplatením dohodnutej kúpnej ceny alebo jej časti sa po vzájomnej dohode zmluvných strán považuje za porušenie kúpnej zmluvy podstatným spôsobom.

Článok V.

Dodanie tovaru, miesto a čas plnenia

5.1 Doba plnenia / termín dodania: Objednávky predávajúci vybavuje v čo najkratšom čase, od 24 hodín do 5 pracovných dní, najneskôr do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať vec v dohodnutej lehote, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.

5.2 Miestom plnenia/dodania predmetu kúpy je adresa uvedená v záväznej objednávke kupujúceho potvrdenej predávajúcim. Dodanie predmetu kúpy na miesto plnenia zabezpečuje predávajúci prostredníctvom svojho zmluvného prepravcu/Slovenskej pošty. Náklady spojené s dodaním tovaru a jeho prevzatím znáša kupujúci v súlade s potvrdenou objednávkou.

5.3 Predmet kúpy bude zaslaný zo Slovenskej republiky prostredníctvom služieb Slovenskej pošty. Prehľad nákladov na dopravu a doručenie je uvedený v tabuľke nižšie:

Destination Type of shipment / expected delivery time
Regular letter up to 50g Registered letter up to 50g Registered letter up to 2 kg Parcel
Slovak republic 1,00 EUR 2,00 EUR 4,50 EUR 5,00 EUR
2 – 3 days 2 – 3 days 2 – 3 days 2 – 3 days
Czech Republic 1,50 EUR 5,00 EUR 14,00 EUR 14,00 EUR
3 – 5 days 3 – 5 days 3 – 5 days 4 – 7 days
Other EU countries 1,50 EUR 6,00 EUR 16,00 EUR 30,00 EUR
3 – 5 days 3 – 5 days 3 – 5 days 4 – 7 days
Countries outside EU 1,55 EUR 6,00 EUR 16,00 EUR 30,00 EUR
5 – 8 days 5 – 8 days 7 – 8 days 7 – 10 days

5.4 Predmet kúpy bude kupujúcemu odoslaný do 2 pracovných dní od prijatia úhrady kúpnej ceny. O odoslaní bude kupujúci informovaný e-mailovou správou, ktorej súčasťou bude aj fotografia zásielky. V prípade doporučených zásielok alebo balíkov dostane kupujúci v e-mailovej správe aj evidenčné číslo zásielky, aby mohol zásielku sledovať.

5.5 Osobné prevzatie predmetu kúpy kupujúcim je prípustné. V prípade osobného odberu predmetu kúpy je tento pripravený k prevzatiu 10 kalendárnych dní od oznámenia kupujúcemu. Osobný odber je realizovaný po predchádzajúcej dohode na adrese: Račianska 69/B, 831 02 Bratislava. V rámci hlavného mesta Bratislavy e-shop ponúka bezplatné doručenie tovaru kupujúcemu, ktoré sa uskutoční po dohode s kupujúcim ohľadom času a miesta doručenia.

5.6 V prípade, ak je kupujúci v omeškaní s osobným prevzatím predmetu kúpy a tento neprevezme ani v dodatočnej lehote 3 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy predávajúceho na e-mailovú adresu kupujúceho, predávajúci je oprávnený odstúpiť od individuálnej kúpnej zmluvy / stornovať objednávku. Ak predávajúci nezruší kúpnu zmluvu/objednávku a kupujúci oznámi, že si tovar osobne prevezme v náhradnom termíne, zvýšené náklady spojené s dodaním znáša kupujúci.

5.7 Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku pri doručení a/alebo pri osobnom prevzatí. V prípade poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim má kupujúci možnosť odmietnuť prevzatie tovaru.

5.8 Ak je tovar doručovaný prostredníctvom prepravcu, je dopravca povinný vyhotoviť za prítomnosti a na požiadanie kupujúceho o poškodení tovaru tzv. škodový záznam. Na základe takto vyhotoveného a doručeného záznamu predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných vád tovaru. tovar, dodať kupujúcemu nový tovar. Neskoršie reklamácie tohto typu musia byť preukázané.

5.9 V prípade, ak si kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy neprevezme objednaný tovar v dohodnutom mieste plnenia (kupujúci neprevezme predmet kúpy v presnom termíne dodania), je predávajúci oprávnený uplatniť si nárok na reklamáciu tovaru. náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí 5 pracovných dní odo dňa, kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

5.10 Kupujúci je oprávnený v prípade nedoručenia tovaru predávajúcim odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote uvedenej v obchodných podmienkach a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu.

5.11 Odovzdanie predmetu kúpy: Faktúra s vyúčtovanou kúpnou cenou predmetu kúpy, je zároveň dodacím listom a záručným listom a teda potvrdením o odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy.

Článok VI.

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

6.1 Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim. Tovar je kupujúcemu doručený jeho prevzatím pri osobnom odbere alebo okamihom jeho prevzatia kupujúcim od prepravnej spoločnosti.

6.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru od predávajúceho, alebo okamihom, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Článok VII.

Kvalita tovaru/predmetu kúpy

7.1 Popis tovaru a fotodokumentácia: e-shop venuje veľkú pozornosť objektívnemu popisu a fotodokumentácii každého tovaru ponúkaného v e-shope. Naším cieľom je poskytnúť zákazníkovi maximum informácií o predmete, aby sa rozhodol pre jeho kúpu. Snažíme sa prezentovať všetky dôležité detaily, no zároveň nezakrývame nedostatky, ktoré ponúkaný predmet môže obsahovať. Pri fotodokumentácii sa riadime nasledovnými zásadami:

7.1.1 Prvá fotografia vždy predstavuje celkový pohľad na ponúkanú položku, každá ďalšia fotografia zobrazuje jej časti alebo detaily.

7.1.2 Na fotenie používame vždy neutrálne pozadie, aby bola ponúkaná vec jasne identifikovateľná.

7.1.3 V prípade filatelie je vždy predná a zadná strana známky. V prípade série známok sa vždy najprv uvádza celá séria a potom reverz celej série. Pri niektorých sériách známok sú všetky známky prezentované samostatne alebo len v najvyššej katalógovej hodnote konkrétnej série.

7.1.4 Filatelistický materiál (okrem celých zbierok) sa snažíme prezentovať mimo albumov alebo podnosov, aby priesvitné pásky neskresľovali detaily.

7.1.5 Ak položka obsahuje dôležitý detail (podpis autora, znalecká značka a pod.), je na fotografii zvýraznený. To isté platí pre prípadné vady, ktoré môže vec obsahovať.

7.1.6 U predmetov väčšieho rozsahu (celé zbierky, albumy a pod.) nie je možné uviesť všetky detaily fotodokumentáciou. V tomto prípade musí byť maximálny objem fotografií prezentovaný tak, aby spolu s popisom tovaru poskytoval objektívny pohľad na rozsah a kvalitu ponúkaného tovaru.

7.1.7 Numizmatickým materiálom sa okrem prednej (averz) a zadnej strany (reverz) snažíme prezentovať aj hranu mince alebo medaily. To sa samozrejme netýka súprav PROOF alebo kolekcií väčšieho rozsahu.

7.2 Naším cieľom je poskytnúť zákazníkovi maximum informácií, aby sa mohol rýchlo rozhodnúť pre kúpu konkrétneho tovaru. Ak sú prezentované informácie nedostatočné, na požiadanie vám radi poskytneme ďalšie podrobnosti. Venujte prosím pozornosť popisu a fotodokumentácii konkrétneho tovaru, aby nedošlo k nedorozumeniu.

7.3 Označenie kvalitatívnej úrovne veci: V každom prípade fotodokumentácia, ktorá je pri ponúkanej veci najdôležitejšia, je doplnená jej popisom, ktorý vždy obsahuje informáciu o jej stave alebo kvalite. Na opísanie úrovne kvality položky sa snažíme použiť medzinárodne zavedené označenia uvedené a vysvetlené nižšie.

7.4 Popis veci s určením jej kvality poskytuje spolu s fotodokumentáciou základné informácie o ponúkanej veci. Ak má kupujúci akékoľvek otázky k prezentovanému tovaru, predávajúci na požiadanie potrebné informácie doplní.

Článok VIII.

Záručné podmienky/reklamácie

8.1 Záručné podmienky a nároky sa riadia týmto Reklamačným poriadkom a Záručnými podmienkami.

Článok IX.

Osobné údaje a ich ochrana

9.1 Predávajúci prijal primerané opatrenia na spracúvanie osobných údajov v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a podľa GDPR. Kupujúci potvrdzuje, že bol informovaný o spracovaní svojich osobných údajov v súlade s pravidlami, ktoré nájde na nasledujúcom odkaze: Zásady ochrany osobných údajov.

Článok X.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy a prípady

kde nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy

10.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutý v kúpnej zmluve ukončil výrobu alebo vykonal také podstatné zmeny, že znemožniť splnenie záväzkov predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ani v prípade, že ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v určenej lehote. v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

10.2 Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predajcovi.

10.3 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na photoholicsbackdrops.com Formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť tu: Formulár na odstúpenie od zmluvy

10.4 Kupujúci je povinný zaslať späť alebo odovzdať tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy na adresu: Dana Halászová, Želiarsky svah 10 / 94301 Štúrovo. Tovar je možné používať len v rozsahu, v akom je umožnený spotrebiteľom na vyskúšanie v kamennej predajni a tovar nesmie byť poškodený.

10.5 Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

10.6 Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší obvyklý spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Platba bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodne na inom spôsobe platby bez toho, aby v súvislosti s tým kupujúcemu boli účtované ďalšie poplatky.

10.7 Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa týchto všeobecných obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar kupujúcim doručený alebo kým kupujúci nepreukáže doručenie. Platbu za zakúpený tovar preto predávajúci uhradí až po doručení vráteného tovaru späť alebo po predložení dokladu o tom.

10.8 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý alebo poškodený, alebo hodnota tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. tovar, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

10.9 Priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Odhad týchto nákladov závisí od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ prebieha vrátenie tovaru a od ceny, za ktorú kupujúcim zvolený prepravca poskytuje svoje služby.

10.10 Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak je jej predmetom:

10.10.1 predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

10.10.2 predaj tovaru vyrobeného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

10.10.3 predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze,

10.10.4 predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť zo zdravotných dôvodov alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

10.10.5 predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

10.10.6 predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, keď spotrebiteľ tento obal rozbalil,

10.10.7 predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

10.10.8 poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo stiahnutia.

Článok XI.

vyhlásenia

11.1 Kupujúci odoslaním záväznej objednávky potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s ustanoveniami kúpnej zmluvy vrátane VOP a CWT, ktoré sú pre neho formulované zrozumiteľne.

11.2 Kupujúci odoslaním záväznej objednávky potvrdzuje, že v rámci predzmluvných rokovaní s predávajúcim nedošlo k podstatnému narušeniu jeho ekonomického správania, že zo strany predávajúceho neboli uplatňované žiadne neprimerané vplyvy, ktoré by výrazne obmedzovali možnosť kupujúceho realizovať informované rozhodnutie a kupujúci nebol žiadnym spôsobom uvedený do omylu.

11.3 Kupujúci odoslaním záväznej objednávky potvrdzuje, že rozhodnutie o obchodnej transakcii podľa kúpnej zmluvy bolo založené na úplných dostatočných informáciách, rozhodnutie je jeho slobodným a kvalifikovaným rozhodnutím, že sloboda výberu predmetu kúpy nebola negatívne ovplyvnená. akýmkoľvek spôsobom ovplyvnené/obmedzené predávajúcim.

11.4 Kupujúci odoslaním záväznej objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil a zároveň bol predávajúcim pred uzavretím kúpnej zmluvy plne, zrozumiteľne, jednoznačne, presne a pravdivo informovaný o celej obchodnej transakcii, vlastnosti, parametre, náležitosti predmetu kúpy, jeho povaha, hlavné vlastnosti/hlavné vlastnosti tovaru, ktoré ho bez výhrad plne uspokojujú, spôsob používania predmetu kúpy, nebezpečenstvá vyplývajúce z jeho zneužitia, akým spôsobom a za akých podmienok predmet kúpy kupuje, podmienky určenia výšky kúpnej ceny/celkovej konečnej ceny tovaru, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné, spôsob platby, platobné podmienky, dodacie podmienky, lehota, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, postupy pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií, reklamácií a podnetov spotrebiteľov, zodpovednosť predávajúceho za vady zmluvy, uplatnenie všetky práva kupujúceho zo zmluvného vzťahu v súvislosti s predmetom kúpy, právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, podmienky, lehota a postup pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy, prípadná povinnosť spotrebiteľa zaplatiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie. Zmluvné strany nezamlčali alebo nezanedbali žiadne relevantné informácie alebo iné informácie týkajúce sa skutočností uvedených v tomto bode.

11.5 Kupujúci/spotrebiteľ potvrdzuje, že ho predávajúci poučil o všetkých právach spotrebiteľa, najmä o práve na tovar a služby bežnej kvality, o práve na uplatnenie reklamácie, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie. možno uplatniť, vykonávanie záručných opráv, právo na náhradu škody, právo na informácie, na ochranu zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a právo podávať sťažnosti a podnety dozornému a kontrolnému orgánu v rozpore s ust. zákonom priznané práva spotrebiteľa.

11.6 Predávajúci vyhlasuje, že účelom e-shopu je najmä predaj a kúpa tovaru pre zberateľské účely. Predávajúci nepodporuje žiadne hnutie smerujúce k potlačeniu základných ľudských práv a slobôd a žiadnym spôsobom nevyjadruje sympatie k takýmto hnutiam. Predávajúci neschvaľuje a odsudzuje akýkoľvek čin spočívajúci v podnecovaní nenávisti, násilia alebo rozdielneho zaobchádzania voči skupine alebo jednotlivcovi z dôvodu ich špecifických vlastností (napr. príslušnosť k určitej rase, národu, farbe pleti, pôvodu, náboženstvu a pod.). Tovar ponúkaný v e-shope, v ktorom možno písané, grafické a obrazové diela vyhodnotiť ako extrémistický charakter, je určený len a výlučne pre zberateľské účely a jeho použitie na propagačné účely je zakázané. Kupujúci prehlasuje, že ak je predmetom kúpy takýto tovar, obstaráva ho pre zberateľské účely čisto pre seba a nie je si vedomý, že by takto zakúpeným tovarom mohol akýmkoľvek spôsobom pôsobiť na iné osoby. V prípade pochybností o použití tovaru v rozpore s týmto dojednaním si predávajúci vyhradzuje právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Článok XII.

Ostatné služby

12.1 Na webovej stránke môžete využívať aj nasledujúce služby:

12.1.1 Buy-in: Služba sa používa na nákup zberateľských predmetov. V prípade záujmu o predaj je potrebné vyplniť a odoslať formulár „BUY-IN“ na úvodnej stránke webu. Predávajúci (v tomto prípade ako potenciálny kupujúci) následne kontaktuje navrhovateľa a prípadná kúpna zmluva uzatvorená na základe Služby nákupu bude predmetom individuálnej dohody.

12.1.2 Dopyt: Predávajúci je pripravený ponúknuť kupujúcim aj iný tovar/zberateľské predmety ako je aktuálne ponúkaný v e-shope. V prípade, že kupujúci nenájde na e-shope položku, o ktorú má záujem, môže kontaktovať predávajúceho s konkrétnou požiadavkou. V tomto prípade musíte vyplniť a odoslať formulár „DOPYT“ na domovskej stránke webu. Ak je na základe služby Dopyt uzatvorená kúpna zmluva, jej obsah a podmienky budú dojednané medzi predávajúcim a kupujúcim individuálne s tým, že tieto VOP a CWT sa primerane vzťahujú aj na individuálne uzatvorenú kúpnu zmluvu.

12.1.3 Poradenstvo: Predávajúci poskytuje poradenstvo v oblasti zberateľstva (napr. ako doplniť a zhodnotiť zbierku zberateľských predmetov, ako aj poradenstvo pri oceňovaní zbierok alebo jednotlivých zberateľských predmetov a pod.). V tomto prípade je potrebné na úvodnej stránke vyplniť a odoslať formulár „PORADENSTVO“. Samotné poskytnutie služby je predmetom individuálnej dohody so záujemcom o poradenstvo.

12.2 Samotné použitie vyššie uvedených formulárov „BUY-IN“, „DOPYT“ a „PORADENSTVO“ nepodlieha žiadnemu poplatku ani odmene. Tieto formuláre sú len kontaktného charakteru a ich použitie je nezáväzné. Akýkoľvek právny vzťah medzi predávajúcim a tretími osobami vyplývajúci z vyššie uvedených služieb je predmetom následnej individuálnej dohody za individuálne dojednaných podmienok.

Článok XIII.

Alternatívne spôsoby riešenia sporov

13.1 Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený využiť alternatívny spôsob riešenia sporu tak, že sa obráti na predávajúceho so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci – spotrebiteľ má právo podať podnet na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom kupujúci – spotrebiteľ má právo zvoliť si subjekt alternatívneho riešenia sporov, na ktorý sa obráti. E-mailový kontakt na predávajúceho: info@photoholicsbackdrops.com. Kupujúci – spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje podľa § 12 zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov. Alternatívnym riešením sporov je možné riešiť spor medzi kupujúcim – spotrebiteľom a predávajúcim zo spotrebiteľskej zmluvy. Hodnota sporu riešeného alternatívnym riešením sporu musí presiahnuť 20,00 EUR.

13.2 Kupujúci (spotrebitelia) sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online na riešenie svojich sporov v jazyku, ktorý si zvolia. Kupujúci (spotrebiteľ) môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu ODR dostupnú na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článok XIV.

Záverečné ustanovenia

14.1 Ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude prebiehať e-mailom alebo listom.

14.2 Kúpna zmluva sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami e-shopu platnými v čase jej uzavretia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné obchodné podmienky, pričom písomné oznámenie o ich zmene je splnené zverejnením na webovej stránke.

14.3 Vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode ao zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa ao zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa ao zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

14.4 Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú platné pre všetky priestory predávajúceho a sú v platnosti od 4. apríla 2022.