REKLAMAČNÝ PORIADOK A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

REKLAMAČNÝ PORIADOK A ZÁRUČNÉ PODMIENKY
súvisiace s predajom a kúpou tovaru v e-shope

Článok I.
Všeobecné ustanovenia

1.1. Predávajúci ako podnikateľ je prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej len „e-shop“). E-shop ponúka na predaj konečným zákazníkom špecifický tovar reprezentujúci zberateľské a úžitkové predmety (ďalej len „tovar“ alebo „predmet nákupu“). Predávajúci je podnikateľ zapísaný v živnostenskom registri príslušného matričného úradu, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť vo vlastnom mene, na vlastný účet, na vlastnú zodpovednosť.

1.2. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho.

1.3. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje tento Reklamačný poriadok. Reklamačný poriadok a Záručné podmienky platia rovnako pre kupujúcich – fyzické osoby, ako aj pre kupujúcich fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb.

Článok II.
Zodpovednosť za vady a záručná doba

2.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet kúpy v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na predmete kúpy na kupujúceho a ktoré boli spôsobené porušením povinností predávajúceho. Povinnosti predávajúceho a práva kupujúceho zo záruky za akosť tým nie sú dotknuté.

2.2. Predávajúci nezodpovedá za vady predmetu kúpy, o ktorých kupujúci v čase prevzatia predmetu kúpy vedel, alebo o ktorých s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bol predmet kúpy odovzdaný a prevzatý, musel vedieť, pokiaľ sa vady netýkajú takých vlastností predmetu kúpy, ktoré mal mať predmet kúpy podľa kúpnej zmluvy. Ak bola predmetom kúpy použitá vec, predávajúci nezodpovedá za vady predmetu kúpy spôsobené jej primeraným/obvyklým používaním alebo opotrebovaním.

2.3. Záručná doba na zakúpený nový tovar je 24 mesiacov a na zakúpený použitý tovar je záručná doba 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Vady tovaru a nároky z nich vyplývajúce je potrebné uplatniť do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby právo na reklamáciu zaniká.

2.4. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu nápravy.

2.5. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru, avšak len na vymenený tovar alebo jeho časť.

Článok III.
Nárokovať

3.1. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady zavinené výrobcom, dodávateľom alebo predávajúcim, na ktorý sa vzťahuje záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

3.2. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane jeho príslušenstva.

3.3. Reklamácie vybavuje predávajúci bezodkladne písomne alebo elektronicky. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho podľa § 18 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa tak, že tovar doručí na adresu Dana Halászová, Želiarsky svah 10 / 94301 Štúrovo (ak predávajúci neurčí inak – napr. doručiť tovar priamo určenej osobe), doručí ho poštou spolu s reklamovaným tovarom resp. doručenie reklamačného formulára elektronicky. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u predávajúceho a je v záručnej dobe (napr. doklad o zaplatení). Kupujúci je povinný presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie na tovar, ktorý je možné objektívne doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy sú súčasne splnené tieto podmienky:

3.3.1. doručenie vyplneného reklamačného formulára,

3.3.2. doručenie reklamovaného tovaru vrátane príslušenstva.

3.4. Formulár na uplatnenie nároku si môže kupujúci stiahnuť tu: Formulár sťažnosti na uplatnenie nároku kupujúcim. Za začiatok reklamačného konania sa považuje dátum uplatnenia reklamácie. V prípade pochybností môže kupujúci kontaktovať predávajúceho na čísle +421 915 410 377 alebo e-mailom info@photoholicsbackdrops.com.

3.5. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek svojej prevádzkarni, kde je prijatie reklamácie možné, t.j. v jeho prevádzkarni alebo u určenej osoby podľa § 18 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. Na mieste určenom na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby oprávnenej vybavovať reklamácie.

3.6. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napríklad vo forme e-mailu alebo písomnej formy, v ktorej je povinný presne identifikovať vady tovaru.

3.7. Ak je reklamácia podaná prostredníctvom diaľkovej komunikácie